Ks. prof. dr hab. Franciszek Głód

Ks. prof. dr hab. Franciszek Głód – ur. 18 czerwca 1939 r. w Zabrnie. Katolicki ksiądz, prof. zwyczajny teologii pastoralnej, doktor filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii. Święcenia diakonatu: 23 czerwca 1963. Święcenia kapłańskie: 28 czerwca 1964.

Studia i stopnie naukowe:

1958-1964:
Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne, absolutorium

1966-1969:
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, kierunek filozoficzno-psychologiczny,
dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej 27 czerwca 1969

1969-1974:
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, kierunek psychologia,
stopień naukowy doktora 22 czerwca 1974

2009:
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, tytuł doktora habilitowanego

Praca dydaktyczna i naukowa:

1969-1974:
asystent w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym we Wrocławiu,
pl. Katedralny 14

1972-1993:
założyciel, dyrektor i wykładowca Trzyletniego Archidiecezjalnego Studium Teologii Małżeństwa i Rodziny we Wrocławiu,
ul. Grabiszyńska 103

1975-1996:
założyciel, dyrektor i wykładowca Trzyletniego Archidiecezjalnego Studium Teologii Małżeństwa i Rodziny we Wrocławiu,
ul. Grabiszyńska 103

1976-1987:
adiunkt Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego), w Instytucie Studiów nad Rodziną,
ul. Dewajtis 5, Warszawa

od 1977:
adiunkt Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu,
pl. Katedralny 14

1985-1997:
współzałożyciel, dyrektor i wykładowca Archidiecezjalnego Studium Nauki Społecznej Kościoła,
ul. Grabiszyńska 103

1989-1993:
założyciel, dyrektor i wykładowca Archidiecezjalnego Studium Katechetycznego we Wrocławiu,
ul. Grabiszyńska 103

1993-2003:
założyciel, dyrektor i wykładowca Archidiecezjalnego Kolegium Katechetycznego we Wrocławiu,
ul. Grabiszyńska 103

od 1994:
redaktor naczelny pisma dyskusyjnego wydawanego przez Parafię Św. Elżbiety we Wrocławiu „Jak być człowiekiem?”

1997-2007:
autor artykułów naukowych, popularno-naukowych i książek

od 2009:
prowadzenie wykładów z antropologii filozoficzno-teologicznej w ramach zajęć seminaryjnych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim

Praca duszpastersko-charytatywna:

VII 1964 – VII 1965:
– wikariusz w Parafii w Piechowicach

VII 1965 – VIII 1965:
– wikariusz w Parafii w Gaworzycach

VIII 1965 – IX 1966:
– wikariusz w Parafii pw. Św. Maurycego we Wrocławiu

VI 1970 – VI 1971:
– wikariusz w Parafii Katedralnej we Wrocławiu

VI 1971 – VI 1977:
– wikariusz w Parafii Św. Elżbiety we Wrocławiu

od VI 1977:
– proboszcz Parafii Św. Elżbiety we Wrocławiu

od 1987:
– założyciel i moderator kuchni charytatywnej w parafii Św. Elżbiety we Wrocławiu

od 1988:
– twórca i moderator Ośrodka Charytatywnego Parafii Św. Elżbiety we Wrocławiu w Jugowicach, ul. Górna 9

od 1989:
– kapelan Sybiraków

1990-1991:
– duszpasterz garnizonu wrocławskiego

od 1992:
– twórca i moderator Ośrodka Charytatywnego Parafii Św. Elżbiety we Wrocławiu w Jelczu-Laskowicach, ul. Fabryczna

1993-1994:
– kapelan szpitalny w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105

od 2000 do dziś:
– założyciel i moderator Ośrodka dla Bezdomnych Mężczyzn „Albertówka” w Jugowicach, ul. Górna 9a

od VI 2014:
– proboszcz-senior, decyzją Ks. Arcybiskupa rezydent Parafii św. Elżbiety we Wrocławiu

Książki:

Teologia dla ludzi małej wiary, Wrocław 2004, s. 300.

Mądrość Bożej koncepcji małżeństwa i rodziny – studium pastoralne, Wrocław 2005, s. 375.

Religijność nupturientów – przygotowanie do małżeństwa priorytetem duszpasterstwa rodzin, Wrocław 2007, s. 287.

Z życia parafii Św. Elżbiety we Wrocławiu 1972-2007, Wrocław 2007, s. 304.

Bezdomni – psychologiczno-duszpasterska analiza życia, osobowości i próby resocjalizacji, Wrocław 2008, s. 356

Albertówka” – dom dla bezdomnych mężczyzn, Wrocław 2011, s. 128.

Odnalezienie szczęścia w małżeństwie i rodzinie, Wrocław 2013, s. 430.

Z ludźmi, dla Kościoła i Ojczyzny, Wrocław 2014, s. 304.

Teologia dla bezdomnych, Wrocław 2016, s. 354

Artykuły:

Przynależność do Kościoła na podstawie encykliki Piusa XII „O Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa”, Wrocław 1964, Mps Bibl. SDWr, sygn. A-127.

Rola religii w życiu człowieka w świetle wybranej literatury psychologicznej, Colloq. Sal. 1970, s. 267-275.

Kryzysy religijne, [w:] Teologia nauką o Bogu, Kraków 1977, s. 204-207.

Ogólnopolskie Sympozjum pastoralne na t. „Antropologiczne kategorie trzeźwości”, Biu. Inf. ATK 1979, nr 4, s. 27.

Kryzysy religijne, [w:] Studia z historii kaznodziejstwa i homiletyki, red. W. Wojdecki, 1980, s. 192-217.

Psychologiczne uwarunkowania trzeźwości, [w:] Antropologiczne kategorie trzeźwości, red. ks. bp Kazimierz Majdański, Warszawa 1980, s. 23-29.

Psychologiczna analiza kryzysów religijnych u ludzi dorosłych, [w:] Rozwój człowieka w rodzinie, red. Ks. Bp Kazimierz Majdański, 1982, s. 53-188.

Poradnictwo rodzinne a oczekiwania wychowawcze rodziny – nowy model współpracy, [w:] Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. Franciszek Adamski, Kraków 1982, s. 576-599.

Inspiracje psychologii duszpasterskiej zawarte w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio”, Biu. Inf. ATK 1983, nr 3, s. 14-18.

Poradnictwo wśród bezdomnych mężczyzn, [w:]: Poradnictwo psychologiczno-religijne, red. ks. J. Makselon, Kraków 2001, s. 191-204.

Współpraca rodziny, szkoły i parafii w wychowaniu dzieci i młodzieży, [w:] Kościół katechizujący i katechizowany, red. ks. I. Dec, Wrocław 2003, s. 213-222.

Psychologiczno-duszpasterska analiza postaw religijnych młodzieży katechizowanej, [w:] Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. II, Lublin 2004, s. 435-468.

Postawy katechizowanej młodzieży wobec cierpienia i lęku, [w:] Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne, red. ks. J. Makselon, Kraków 2005, s. 187-199.

Dom rodzinny – szkołą cnót społecznych, [w:] Człowiek między losem a wyborem, red. ks. M. Drożdż, Tarnów 2006, s. 469-480.

Kryzys religijny, [w:] Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. Ks. S. Głaz, Kraków 2006, s. 179-200.

Co znaczy być człowiekiem osobowościowo dojrzałym?, [w:] Bliżej człowieka, red. U. Dębska., Wrocław 2006, s. 93-103.

Dialog małżeński a rozwój miłości, [w:] Rodzina w świetle psychologii pastoralnej, red. B. Soiński, Łódź 2007, s. 55-78.

Postawy młodzieży wobec sakramentu bierzmowania, [w:] Studia z psychologii pastoralnej, red. A. Jagiełło, Wrocław 2007, s. 37-58.

Człowiek człowiekowi, [w:] Religia-Duchowość-Wartości, t. IIb, red. W. Małecki, Wrocław 2007, s. 479-587.

Mądry człowiek i wspaniały nauczyciel, [w:] Życie jako zadanie. O Zenomenie Płużek, red. S. Steuden, P. Oleś, Lublin 2007, s. 125-128.

Życie religijne narzeczonych po bezpośrednim przygotowaniu do małżeństwa, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 2008, nr 1, s. 105-130.

Pomoc charytatywna świadczona ludziom potrzebującym w parafii Świętej Elżbiety we Wrocławiu w latach 1977–2007, [w:] Dzieje Parafii Świętej Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu, red. R. Żerelik, J. Maliniak, Wrocław 2008, s. 237-254.

Dialog małżeński sprzyja rozwojowi miłości, „Łódzkie Studia Teologiczne”, 2008, nr 17 (artykuł złożony do druku).

Życie religijne bezdomnych, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 2008 (artykuł złożony do druku).

Kapłan a miłosierdzie okazywane bliźnim, [w:] Psychologiczne i pastoralne aspekty kapłaństwa. Edukacja. Teologia i Dialog, t. 5, Poznań 2008 (artykuł złożony do druku).

Bezdomność – dobrowolny wybór czy konieczność, „Telefon zaufania” Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, Gdańska, 39, X 2009.

Psychiczna i duchowa dojrzałość do małżeństwa i założenia rodziny, [w:] Illum oportet crescere, red. W. Irek, G. Sokołowski, Wrocław 2009, s. 317-335.

Kryteria dojrzałej osobowości wg G.W. Allporta, „Kurier UTW”, Wrocław 17, 2010, s. 14-19.

Miłość do bezdomnych, [w:] Misterium miłości, red. W. Irek, Wrocław 2010, s. 167-181.

Rodzice są pierwsi i najważniejsi w wychowaniu dzieci, [w:] Cierpliwość i miłość, red. E. Janiak, W. Irek, Wrocław 2010, s. 255-270.

Wspomaganie człowieka bezdomnego. Działalność „Albertówki” na rzecz osób dotkniętych alkoholizmem, [w:] „Edukacja. Teologia i dialog”, t. 6, 2010.

Życie religijne bezdomnych, „Edukacja, Teologia i Dialog, Wyd. Uniw. Pozn., t. 7, Poznań 2010, s. 263-288.

Działalność charytatywna parafii św. Elżbiety we Wrocławiu w latach 1977-2010, [w:] Serwus Sanctae Hedvigis Fidelis, red. J. Swastek, M. Piela, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2010, s. 147-165.

Życie religijne jako pryncypialna wartość człowieka, „Perspectiva, legnickie studia teologiczno-historyczne”, nr 1 (18) 2011, s. 77-103.

Życie religijne bezdomnych, „Świdnickie Studia Teologiczne”, 8 (2011) s. 93-120.

Rola kryzysów religijnych w rozwoju dojrzałej wiary (aspekt psychologiczny), w: Ad Imagiem Tuam, Księga Jubileuszowa dla uczczenia Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, t. I czy II, Wydawnictwo PWT, Wrocław 2012.

Ewangelizacja w mediach społecznościowych

Bądź na bieżąco! Śledź posty Księdza Franciszka na Facebooku i Twitterze!