POMOC-ZYWNOSCIOWA-min (2)

Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2020

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – wrzesień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES REALIZACJI DOSTAW:  grudzień 2020 – wrzesień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej – 1 542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020  obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,87 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG NA OSOBĘ

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY

4

1

4,00

BURACZKI WIÓRKI

4

0,35

1,40

FASOLKA PO BRETOŃSKU

3

0,5

1,50

HERBATNIKI MAŚLANE

2

0,2

0,40

GROSZEK Z MARCHEWKĄ

8

0,4

3,20

MUS JABŁKOWY

2

0,72

1,44

KASZA JĘCZMIENNA

3

0,5

1,50

KONCENTRAT POMIDOROWY

7

0,16

1,12

MAKARON JAJECZNY

10

0,5

5,00

MLEKO UHT

7

1

7,00

OLEJ RZEPAKOWY

4

1

4

PASZTET DROBIOWY

2

0,16

0,32

PŁATKI OWSIANE

2

0,5

1,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE

5

0,3

1,50

FILET W OLEJU

7

0,17

1,19

RYŻ BIAŁY

2

1

2,00

SER PODPUSZCZKOWY

4

0,4

1,60

SZYNKA DROBIOWA

8

0,3

2,40

SZYNKA WIEPRZOWA

4

0,3

1,20

MIÓD NEKTAROWY

1

0,5

0,50

KAWA ZBOŻOWA ROZPUSZCZALNA

1

0,6

0,6

 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych   [co najmniej 3] z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 do danej OPR/OPL przekroczy limit przydziału żywności dla OPR/OPL , Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 30 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ – NIEODPŁATNIE.

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności;
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

 

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

 

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

PODPROGRAM 2020 – efekty:

 1. „FUNDACJA ALBERTÓWKA” z terenu województwa dolnośląskiego przy współpracy Bankiem Żywności we Wrocławiu realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących od stycznia 2021.
 2. Osoby potrzebujące otrzymują bezpłatnie posiłki przygotowane z otrzymanych artykułów spożywczych:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy);
  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron jajeczny, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, płatki owsiane),
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet drobiowy, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  •kawa zbożowa.
 3. Pomoc żywnościowa trafi do osób bezdomnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa dolnośląskiego, gminy Wrocław, przebywających w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn „Albertówka” w Jugowicach.
 4. Planuje się wydane zostanie osobom potrzebującym, przebywającym w „Albertówce” w okresie styczeń 2021 – wrzesień 2021 ok. 15000 posiłków (całodzienne, codzienne wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje); szacuje się, że produkty odebrane z Banku Żywności będą stanowiły ok. 10% wszystkich produktów żywnościowych użytych do przygotowania posiłków.
 5. W ramach Podprogramu 2020 dla 32 osób korzystających z pomocy żywnościowej oferuje się ciągłe poradnictwo psychologiczne oraz cotygodniowe spotkania grupy AA (w miejscu) w ramach działań towarzyszących (w okresach wzmożonych zachorowań na Covid, spotkania AA będą zawieszane).

Koordynator

Sylwia Jakubiak

Kontakt: tel. +48 695 318 516 e-mail: sylwiajakubiak@wp.pl

bank-zywnosci-jedenprocent
UE-LOGO-POMOC